Carnegiella marthae
Myers, 1927


Gasteropelecidae - גרזניים משפחה
גרזן שחור כנף
Blackwing hatchetfish
שמות נוספים
Carnegiella : Margaret Carnegie לכבוד

marthae :
אטימולוגיה
מ-50 ס"ם עד 3.5 ס"ם דרום אמריקה : נהרות נגרו ואורינוקו
22 - 26°C 5.5 - 6.8 1 - 10
דג די קשה לגידול, רגיש לפרמטרי מים. כמו ששאר הגרזנים, לוקח מזון מפני המים ולא מתיחס למזון שוקע. שוחה בשחבות העליונות של המים קרוב מאוד לפני המים, אוהב לקפוץ. יש לסים
.כמה צמחים צפים על פני המים

תנאיי גידול גרזנים
הערות