Otocinclus gibbosus
Miranda Ribeiro, 1908


Loricariidae - לוריקריים משפחה
Hypoptopomatinae תת-משפחה
Lampiella gibbosa (Miranda Ribeiro, 1908) שמות נוספים
Otocinclus :
ous, oto ( אוזן :(יווני
cinclus (. מעשה - רשת :(לטין
עקב דמיון חורים על הראש באזור האוזניים


gibbosus :
אטימולוגיה
מ-50 ס"ם עד 6.0 ס"ם דרום אמריקה : מערכת נהר ריבאירה דה יגואפה
20 - 25°C 5.0 - 6.8 2 - 16
נדיר. דורש מים נקיים מאוד ואשירים בחמצן עם
. זרימה טובה

תנאיי גידול אוטוצינקלוסים
הערות