Èíòåðåñíî, ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà!

Обсуждение любых тем
Ответить
NataliaBorn
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 25, 2006 9:00 pm
Откуда: Россия
Контактная информация:

Èíòåðåñíî, ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà!

Сообщение NataliaBorn » Вт июл 25, 2006 9:00 pm

Ïîíðàâèëñÿ âàø ñàéò,
î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíîãî íàøëà, äàæå è íå çíàëà ÷òî ýòî åñòü â ñåòè. È óäîáíî. Âîîáùå-òî ÿ íåäàâíî ïîëüçóþñü èíòåðíåòîì, ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà - ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ïîèñê êîíêðåòíî ïî âàøåìó ñàéòó?
Èíôîðìàöèè î÷åíü ìíîãî è âñå ñòðàíè÷êè ïåðåáèðàòü óñòàëà :(

Гоша Гоноподиев.
Клуб
Клуб
Сообщения: 3156
Зарегистрирован: Вт ноя 15, 2005 9:59 pm
Откуда: Кармиель
Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Гоша Гоноподиев. » Вт июл 25, 2006 9:27 pm

Если посмотрите чуть вверх, то увидите заветное слово "Поиск".

Ответить